Algemene voorwaarden Kwinten bvba

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. De klant wordt door het aanvaarden van de offerte en / of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.

1.3. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en Fotostudio Kwinten verbindt zich ertoe de betrokken bepaling te vervangen door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. Intellectuele eigendom

2.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de (intellectuele) eigendom (kabel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave, enz.) op al onze werken. Originele digitale bestanden, negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia’s blijven onze eigendom. Het risico, waaronder alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s, van het geleverde gaat over op de klant vanaf de levering.

2.2. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan / de overdracht van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande  schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is in onderhavig document.

Fotostudio Kwinten kent aan de klant een herroepbaar (behalve in geval van schending van de licentievoorwaarden), niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht toe op onze werken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig artikel 2.2 (hierna, de “Licentie”).

De klant kan zich in geen geval beroepen op de Licentie buiten zijn statutaire handelsactiviteit. Praktisch wordt de klant elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet expliciet voorzien is Boek XI Wetboek Economisch recht, in het bijzonder Titel 5 ten gunste van de gebruiker of niet uitdrukkelijk is toegelaten door de overeenkomst, waaronder:

  • het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de werken;
  • het bewerken, wijzigen of aanpassen van de werken;
  • overgaan tot doorgifte of verspreiding van de werken, tot het online zetten, bvb. op het internet, van de werken of tot eender welke andere mededeling van de werken aan het publiek;
  • elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren of uitlenen van de werken;
  • het commercialiseren van de werken of van elke andere werken gebaseerd op de werken;

2.3. Indien (bepaalde) intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, gaat die overdracht pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de maatregelen te nemen die eventueel noodzakelijk zouden zijn om de overgedragen rechten, te beschermen en / of tegenstelbaar te maken aan derden.

2.4. De overdracht vermeld in artikel 2.3 laat de bevoegdheid van Fotostudio Kwinten onverlet om de aan de diensten / hun voorwerp ten grondslag liggende algemene beginselen, ideeën, e.d., zonder beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht vermeld in artikel 2.3 het recht van Fotostudio Kwinten aan om ten behoeve van zichzelf of derden opdrachten te ondernemen die soortgelijk of identiek zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

2.5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. Onze naam (Fotostudio Kwinten) moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming.

2.6. Ingeval van een schending van zijn verplichtingen onder dit artikel door de klant – of diens bestuurder / zaakvoerder of aangestelde voor wie de klant zich sterk maakt – is de klant aan Fotostudio Kwinten een forfaitaire schadevergoeding van 250 Euro per schending verschuldigd onverminderd het recht van Fotostudio Kwinten om vergoed te worden zoals voorzien in het SOFAM-Tarief of ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedragen en onverminderd haar recht andere vorderingen zoals een stakingsvordering in te stellen.

SOFAM tarieven
Een forfaitaire minimale schadevergoeding van respectievelijk 1) 200 %, 2) 100%, 3) 300%, 4) 200% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij 1) gebruik zonder voorafgaande toestemming, 2) bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende, 3) gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende, 4) schending van de integriteit van het werk.

2.7. Dit artikel blijft van kracht gedurende een duur van tien (10) jaar na het einde van de overeenkomst.

3. Bestelling, sluiten en uitvoeren van de overeenkomst

3.1. Foto’s, catalogi, folders of andere door Fotostudio Kwinten geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

3.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Fotostudio Kwinten de opdracht uitdrukkelijk aanvaard heeft of gestart is. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Fotostudio Kwinten.

3.3. Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. Fotostudio Kwinten levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

3.4. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde Fotostudio Kwinten toe te laten de diensten te leveren en waarover de klant zich alleszins zelf zal dienen te informeren. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Alle kosten verbonden aan de verplichtingen van de klant zijn ten zijnen laste.

3.5. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelde bepaalt Fotostudio Kwinten zelf wanneer zij de diensten opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

3.6. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Fotostudio Kwinten oordelen dat de uitvoering geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Fotostudio Kwinten geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie / wanprestatie door de klant. In dat geval zullen de diensten / hun voorwerp toch worden aangerekend aan de klant, die deze zal vergoeden.

3.7. Zodra de overeenkomst afgesloten is heeft Fotostudio Kwinten het recht om naast de opstartkost van de fotosessie ook een minimumbestdingsbijdrage te vragen tot 3x de prijs van de fotosessie met een minimum van €450,00.

 

4. Leveringen / overmacht

4.1. Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan eenentwintig (21) dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 10 % te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te vermeerderen.

4.2. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht – Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s, enz…) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan.

4.3. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen (dragers van de werken) eigendom van Fotostudio Kwinten, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen de niet betaalde goederen op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de kennisgeving aan de klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielingen -en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van opmaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

4.4. Negatieven, dia’s, documenten, al dan niet digitaal en diverse voorwerpen die de cliënt ons toevertrouwt in het kader van een bestelling worden door ons bijgehouden zonder garantie, en dit zowel voor, tijdens als na de diensten. Voor stockage van goederen kunnen er nog eens apart kosten aangerekend worden. Wij zijn niet verplicht de positieven, negatieven of digitale bestanden in onze archieven te bewaren eens de foto’s, video’s of andere documenten zijn geleverd. Dit geld ook voor alternatieve versies van de gemaakte foto’s of video’s Als wij dat doen is dit enkel voor onze archieven, die wij beheren naar goeddunken. Voor opzoekwerk hierin of nabestellingen zullen kosten aangerekend worden. Tegen betaling kunnen er wel kopieën voor de klant bijgehouden worden. Dit moet uitdrukkelijk op de factuur vermeld worden.

4.5. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Fotostudio Kwinten redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Fotostudio Kwinten zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat Fotostudio Kwinten de onvoorzien baarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in– of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Fotostudio Kwinten als bij de leveranciers, bij de bevoorrade of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

5. Afhaling

Afhaling van de bestelde goederen dient te gebeuren binnen veertien (14) dagen na de melding dat de bestelling klaar ligt voor afhaling.

6. Einde van de overeenkomst

6.1. De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van Fotostudio Kwinten voor de reeds geleverde goederen / diensten, alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 25% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. Indien nog geen concrete bestelling geplaatst is of bestelbon ondertekend is wordt er rekening gehouden met een minimale bestelling van 6x de prijs van de fotosessie of opstartkost van de fotoshoot.

6.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Fotostudio Kwinten gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde goederen / diensten, alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 25% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van Fotostudio Kwinten op een grotere schadevergoeding indien zij meer schade kan aantonen. Fotostudio Kwinten heeft daarnaast het recht een vergoeding aan te rekenen ter waarde van alle gepresteerde tijd en gemaakte kosten.

6.3. Fotostudio Kwinten behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Klachten moeten ons binnen de zeven (7) dagen na  leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

7.2. Fotostudio Kwinten vergoedt de klant slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de diensten / hun voorwerp, of (ii) geleden door fout, dit alles onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de andere bepalingen van dit artikel 7.

7.3. Fotostudio Kwinten waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde diensten / hun voorwerp die zich manifesteren gedurende zes (6) maanden vanaf de levering, dan wel gedurende drie (3) jaar vanaf de levering ten aanzien van klanten-consumenten. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan Fotostudio Kwinten aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.

7.4. Indien een klacht door Fotostudio Kwinten gegrond wordt bevonden, zal Fotostudio Kwinten, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten / hun voorwerp terugnemen / herstellen / vervangen en / of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.5. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van Fotostudio Kwinten  zou weerhouden worden, zal deze  in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade  met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Fotostudio Kwinten voor de diensten / hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren / diensten voor dewelke Fotostudio Kwinten’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, vorderingen van derden enz. is uitgesloten.

7.6. De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

8.  Prijzen en betaling

8.1. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant. Onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.

8.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Fotostudio Kwinten  geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

8.3. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 8,5 % per jaar, alsook met een schadebeding van 10 % van het nog verschuldigde saldo van de factuur, met een minimum van 75 Euro, dit alles zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen die door de klant verschuldigd zijn ingevolge zijn wanprestatie. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

8.4. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling opeisbaar.

8.5. Fotostudio Kwinten behoudt zich het recht voor om de levering/ uitvoering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

8.6. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

8.7. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Fotostudio Kwinten.

9. Diversen

9.1. Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de  duur van de Overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 2 (Intellectuele eigendom) en artikel  7 (Aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de Overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

9.2. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar Fotostudio Kwinten haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd.

50

Wij contacteren jou

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op.